Cichla

Cichla Bloch & Schneider, 1801

Cichla ocellaris Schneider, 1801


Cichlidae

亞科
Cichlinae


Cichlini登入以查看完整檔案,藉由成為慈鯛魚室同好網訂閱會員可以看本種和其他物種簡介、圖片和影片 。現在成為訂閱者還可以獲得等值於會費的免費書籍!